Provozní řád úschovny | CONTEG

Provozní řád samoobslužné úschovny zavazadel

Provozovatel: Conteg spol. s.r.o. se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika, IČ: 25701843, DIČ CZ25701843, zapsaný v obchodním rejstříku z Městského soudu v Praze, oddíl C, oddíl 62502 

I.

Tento provozní řád závazně upravuje podmínky využívání samoobslužné úschovny zavazadel provozovatele a je nedílnou součástí každé jednotlivé smlouvy o využití samoobslužné úschovny zavazadel.

Samoobslužná úschovna zavazadel je určena ke krátkodobému uložení zavazadel do úschovných boxů, které jsou tomu určené bez účasti zaměstnanců provozovatele. Zákazník je povinen se před použitím samoobslužné úschovny zavazadel seznámit s obsahem tohoto provozního řádu a v plném rozsahu je dodržovat. Použitím samoobslužné úschovny zavazadel zákazník souhlasí s tímto provozním řádem a dobrovolně se mu podrobuje.

Provozní doba úschovny je nepřetržitá omezená pouze otvírací dobou budovy, ve které se nachází.

II.

Do úschovných boxů je možno uložit pouze zavazadla, která svými rozměry, hmotností a tvarem odpovídají velikosti úschovného boxu a svým obsahem nemohou způsobit škodu na majetku provozovatele nebo třetích osob.

Samoobslužná úschovna zavazadel neplní funkci trezoru či bezpečnostní schránky a není určena k odkládání cenných předmětů. Zákazník nese plnou odpovědnost za obsah zavazadla uloženého v úschovném boxu samoobslužné úschovny.

Je zakázáno do úschovného boxu ukládat zejména následující předměty:

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel, státní orgán či státní úřad je oprávněn z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany života a zdraví kdykoliv otevřít úschovný box, resp. zavazadla v něm uložená.

III.

Aktuální ceník úschovných boxů všech velikostí pro všechny doby úschovy je uveden při vstupu do příslušné úschovny a liší se podle lokality umístění.

Doba úschovy začíná běžet zaplacením ceny za využití úschovného boxu, umístěním zavazadla do odkládacího boxu a jeho uzavřením. Úschova končí otevřením úschovného boxu zákazníkem, resp. provozovatelem za podmínek uvedených v čl. IV. tohoto provozního řádu.

Zákazník je oprávněn do jím zvoleného a zaplaceného úschovného boxu během doby úschovy vstoupit, a to i opakovaně, aniž by tím byla zvolená doba úschovy ukončena.

V případě, že zákazník překročí jím zvolenou a zaplacenou dobu úschovy, je povinen doplatit cenu za dobu úschovy odpovídající ceně za dobu úschovy v daném časovém pásmu. Všechny případné doplatky při nedodržení doby úschovy jsou splatné před otevřením odkládacího boxu a vyzvednutím zavazadla z něj. Bez zaplacení doplatku nelze odkládací box otevřít.

Nejdelší možná doba úschovy je 60 hodin.

Po vyzvednutí zavazadla z úschovného boxu je zákazník povinen zkontrolovat, zda v odkládacím boxu nic nezanechal a zda nedošlo ke znečištění či poškození úschovného boxu. Pokud zákazník zjistí, že došlo k poškození majetku provozovatele, je povinen neprodleně o této skutečnosti provozovatele.

Jestliže zákazník zapomene PIN kód umožňující otevření úschovného boxu, je nutno kontaktovat provozovatele.

Při otevření úschovného boxu servisním technikem provozovatele je zákazník povinen prokázat svou totožnost platným osobním dokladem opatřeným fotografií (občanský průkaz, cestovní pas), popsat obsah věcí uložených v úschovném boxu/zavazadle a následně podepsat potvrzení o jejich převzetí, v němž se zaváže k náhradě případné škody, která by provozovateli mohla vzniknout výdejem zavazadla neoprávněné osobě. Zákazník je povinen zaplatit provozovateli za zásah servisního technika poplatek ve výši 1000,- Kč.

Daňový doklad je vystaven v elektronické podobě a zákazník sis jej může vyzvednout na webu uvedeném na display automatu při platbě úschovny.

IV.

Není-li zavazadlo ve lhůtě nejpozději do 60 hodin po uplynutí úschovní doby zákazníkem z odkládacího boxu vyzvednuto, je provozovatel oprávněn úschovný box otevřít, včetně otevření v něm uložených zavazadel, sepsat protokol o obsahu úschovného boxu a jeho obsah převézt a uložit do skladovacích prostor provozovatele, s výjimkou předmětů podléhajících rychlé zkáze, které je provozovatel oprávněn zlikvidovat okamžitě a tato skutečnost je poznamenána v sepsaném protokolu. Zákazník je povinen zaplatit provozovateli za otevření úschovného boxu, převezení a uložení obsahu úschovného boxu do skladovacích prostor provozovatele poplatek ve výši 1000,- Kč.

Zákazník je povinen zaplatit provozovateli za úschovu věcí vyňatých z úschovného boxu a uložených ve skladovacích prostorách provozovatele poplatek ve výši 200,- Kč za každých započatých 24 hodin od uložení věcí ve skladovacích prostorách provozovatele.

Právo na vydání uložených věcí ze skladovacích prostor provozovatele zákazník uplatňuje u provozovatele v provozní době od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Uložené věci provozovatel vydá zákazníkovi poté, co zákazník prokáže svoji totožnost platným osobním dokladem opatřeným fotografií (občanský průkaz, cestovní pas), specifikuje věci, které byly uloženy v úschovném boxu, a zaplatí provozovateli poplatky uvedené v tomto provozním řádu.

Provozovatel uloží nevyzvednutá zavazadla ve skladovacích prostorách provozovatele nejdéle po dobu 7 dnů. Po uplynutí 7 dnů je provozovatel oprávněn nevyzvednutá zavazadla na náklady zákazníka zlikvidovat. Provozovatel si vyhrazuje právo nevyzvednutá zavazadla a jejich obsah darovat charitativní organizaci.

V.

Zákazník odpovídá provozovateli za škodu, která mu vznikla nesprávnou manipulací s úschovným boxem nebo jeho zařízením, násilným otevřením, úmyslným poškozením nebo tím, že v něm byly umístěny předměty, jejichž uložení do odkládacího boxu je zakázáno dle čl. II. tohoto provozního řádu.

Provozovatel odpovídá zákazníkovi za ztrátu, poškození či zničení zavazadla uloženého v úschovném boxu pouze v případech odborně zjištěné nesprávné nebo nedostatečné funkce zajišťovacího mechanismu úschovného boxu, a to nejvýše do částky 30.000,- Kč. Tato odpovědnost se však nevztahuje na věci, jejichž ukládání do úschovného boxu je dle čl. II. tohoto provozního řádu zakázáno.

Provozovatel neodpovídá zákazníkovi za ztrátu, poškození či zničení zavazadla, resp. za jeho obsah, jedná-li se o předměty, jejichž uložení do úschovného boxu je zakázáno dle čl. II. tohoto provozního řádu, ani za neoprávněné otevření úschovného boxu zákazníka, který nepostupoval předepsaným způsobem při uzavírání úschovného boxu a/nebo sdělil-li zákazník PIN kód umožňující otevření úschovného boxu třetí osobě.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zmeškané odlety, odjezdy, starty, za ztrátu příjmů, zisku, tržní pozice, zákazníků, pověsti a příležitosti. Stejně tak nenese žádnou odpovědnost, pokud nesplní své závazky vůči zákazníkovi z důvodů vyšší moci.

Právní vztahy vyplývající z využívání samoobslužných úschovných boxů provozovatele se řídí českým právním řádem. Jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s využíváním samoobslužných úschovných boxů provozovatele náleží do pravomoci českých soudů.

  

Tento právní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.6.2022.