Pro dodavatele – nákupní podmínky

Chcete dodávat své výrobky naší společnosti CONTEG? Zašlete nám listovně nebo na uvedený e-mail svou nabídku.

Do nabídky uveďte:

Od našich dodavatelů vyžadujeme deklaraci shody s RoHS, REACH a přiložení prohlášení o shodě ke každé nabídce.

Vaši nabídku pečlivě prostudujeme. Pokud budou Vámi nabízené produkty/služby využitelné pro naši společnost, zařadíme Vás do naší databáze a poptáme v případě odpovídajících výběrových řízení.
Vyhrazujeme si právo nereagovat na každou nabídku, příp. odmítnout zařazení do databáze.
 

Své nabídky zasílejte přednostně listovně nebo e-mailem.

 

Zaslání e-mailem

Zaslání poštou

Markéta Zuščinová
Vedoucí nákupu
email:   marketa.zuscinova@conteg.cz

Conteg, spol. s.r.o.
K Silu 2179
393 01 Pelhřimov - Lhotka

  


 

Všeobecné obchodní podmínky - nákupní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost se sídlem Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00 IČ: 257 01 843, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 62502 (dále jen „Podmínky“).

1.1. Pro účely Podmínek bude společnost Conteg, spol. s r.o. dále označována jako Kupující a obchodní partner společnosti Conteg, spol. s r.o. dále jen jako Prodávající.

1.2. Tyto Podmínky upravují obchodní transakce, které jsou blíže specifikovány Kupujícím: a) v kupní smlouvě, b) v potvrzení objednávky, pokud mezi stranami nedochází k podpisu kupní smlouvy (vše společně dále jen jako „Smlouva“) a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud jsou ve Smlouvě výslovně definovány dodatečné či protikladné smluvní podmínky, mají taková ujednání před ujednáními Podmínek, s nimiž jsou v rozporu přednost. Všeobecné obchodní a dodavatelské podmínky Prodávajícího, obzvláště prodejní podmínky Prodávajícího, nejsou součástí Smlouvy.

 

2. Uzavření smlouvy a rozsah dodávky

2.1. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem podpisu kupní smlouvy oběma stranami nebo, nebude-li taková smlouva podepisována, přijetím písemného potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky.

2.2. Konečný, kompletní a závazný popis doručovaného zboží a služeb ze strany Prodávajícího je stanoven ve Smlouvě a jejích přílohách, včetně příslušných dodatečných doložek.

 

3. Kupní cena, platební podmínky, výhrada vlastnictví

3.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za zboží a služby sjednanou kupní cenu dle Smlouvy.

3.2. Pokud ze Smlouvy nevyplývá jinak, je kupní cena splatná do 90 dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu na adresu jeho sídla uvedenou v obchodním rejstříku. Prodávající 2 je oprávněn vystavit fakturu na předmět koupě Kupujícímu nejdříve společně s předáním bezvadného předmětu koupě Kupujícímu a jeho převzetí Kupujícím od Prodávajícího. Předání a převzetí předmětu koupě bude zachyceno v dodacím listě podepsaném Kupujícím a Prodávajícím, jehož kopii si Kupující ponechává. V případě, že Prodávajícím vystavená faktura nebude splňovat náležitosti řádného daňového dokladu, je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit. V takovém případě počíná lhůta splatnosti kupní ceny běžet až od doručení Kupujícímu řádné faktury v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy.

3.3. Po uzavření Smlouvy není Prodávající oprávněn jednostranně zvýšit Kupní cenu.

 

4. Dodací podmínky, převedení rizik, přechod vlastnického práva

4.1. Prodávající je povinen doručit zboží v termínu a na místo určené ve Smlouvě. Dodací termín a místo dodání musí být ve Smlouvě vždy určeny. Za den doručení se považuje den, kdy bylo zboží převzato Kupujícím. Převzetí zboží je potvrzeno Kupujícím v dodacím listu.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že na prohlídku zboží náleží Kupujícímu lhůta 21 dní po převzetí zboží s tím, že veškeré vady zboží zjištěné Kupujícím v této lhůtě jsou považovány za vady zboží existující již v době přechodu nebezpečí škody na zboží a Kupující je v případě těchto vad oprávněn uplatnit nároky uvedené v čl. 7. odst. 7.5. těchto Podmínek.

4.3. Dodané zboží musí odpovídat sjednaným požadavkům stejně jako všem technickým a právním požadavkům na takové zboží.

4.4. Zboží musí být Kupujícímu předáno zabalené na náklady a riziko Prodávajícího, a to takovým způsobem, aby bylo zboží obalem dostatečně chráněno před poškozením. Kupující je oprávněn požadovat po Prodávajícím konkrétní způsob zabalení zboží odpovídající druhu zboží, přepravy a skladování. Tento svůj požadavek musí Kupující Prodávajícímu včas písemně oznámit. Kupující není povinen obaly zboží vracet Prodávajícímu zpět. V případě, že si Prodávající a Kupující sjednají vracení obalů, děje se vracení obalů na náklad a riziko Prodávajícího.

4.5. Dodávka musí obsahovat veškeré označení zboží a dokumenty vztahující se ke zboží, jako jsou zejména dokumenty nutné k převzetí a užívání zboží, k nabytí vlastnického práva ke zboží, potřebná osvědčení, atesty, certifikáty apod., jakož i veškeré dokumenty a označení vztahující se ke zboží, které jsou vyžadovány právními předpisy. Rozdíl mezi množstvím zboží určeným ve Smlouvě a množstvím zboží skutečně dodaným může činit nejvýše 5%, a to pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Prodávající má nárok na zaplacení kupní ceny za zboží skutečně dodané.

4.6. Pro případ dodání zboží, které nebude zjevně kvalitativně nebo kvantitativně vyhovovat specifikaci sjednané ve Smlouvě si Kupující vyhrazuje právo zboží nepřevzít.

4.7. Spolu s dodávkou musí být Kupujícímu doručen dodací list, který musí obsahovat alespoň obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání Prodávajícího, přesné označení zboží včetně jeho množství, den dodání zboží, kupní cenu, místo určení dodávky a přesné označení Kupujícího. V případě nesplnění těchto požadavků si Kupující vyhrazuje právo zboží nepřevzít.

4.8. Dílčí dodávky nejsou povoleny, pokud není písemně výslovně sjednáno jinak.

4.9. V případě prodlení Prodávajícího s dodávkou, je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. Kupující je dále v případě prodlení Prodávajícího s dodávkou zboží oprávněn, po písemné výzvě k plnění, kterou Prodávajícímu poskytl přiměřenou dodatečnou lhůtu a upozornil jej na následky nesplnění výzvy, od Smlouvy odstoupit. Již dodané zboží je Kupující v případě odstoupení od Smlouvy oprávněn vrátit Prodávajícímu na jeho náklady zpět.

 

5.  Přechod nebezpečí škody

5.1. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem řádného převzetí zboží potvrzeného Kupujícím v dodacím listě.

 

6. Odeslání, doprava a pojištění

6.1. Přeprava zboží bude zajištěna a prováděna na účet a na riziko Prodávajícího, pokud nebude smluvními stranami předem písemně dohodnuto jinak.

6.2. Prodávající je povinen sjednat pojištění zboží při přepravě proti všem obvyklým rizikům.

 

7. Záruka, odpovědnost za vady

7.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude dodáno v množství kvalitě a dalších specifikacích dle Smlouvy.

7.2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží v délce minimálně 60 měsíců od dne řádného převzetí zboží Kupujícím, pokud není vzhledem k povaze zboží právním předpisem stanovena doba delší nebo pokud není na zboží poskytována jeho výrobcem záruční doba delší. V takové případě poskytne Prodávající Kupujícímu tuto delší záruční dobu.

7.3. Záruční doba elektronických zařízení (jako jsou např. napájecí panely, chladící jednotky, ventilátory, termostaty, elektronické hasící systémy, monitorovací systémy, apod.) začne běžet ode dne instalace elektronického zařízení.

7.4. Vady zboží se považují za řádně uplatněné okamžikem doručení oznámení Kupujícího Prodávajícímu na adresu jeho sídla nebo místa podnikání uvedenou ve veřejném rejstříku.

7.5. V případě reklamace zboží je Kupující oprávněn dle vlastní volby: a) požadovat odstranění vad opravou zboží, je-li to vzhledem k povaze zboží a vad možné; b) požadovat dodání nového zboží za zboží vadné nebo chybějící; c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; d) odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny oproti zboží.

7.6. Kupující je oprávněn uplatnit nárok z vad zboží dle čl. 7.3. těchto Podmínek i bez souhlasu Prodávajícího. Přiměřenou lhůtu pro odstranění vad zboží a dodání nového či chybějícího zboží stanoví Kupující. V případě, že Prodávající ve stanovené lhůtě vady neodstraní nebo nedodá nové nebo chybějící zboží, je Kupující oprávněn požadovat slevu z kupní ceny nebo od Smlouvy odstoupit.

7.7. V případě vyřízení reklamace zboží dle čl. 7 odstavce 7.4. písm. a) nebo b) těchto Podmínek běží záruční doba znovu v plné délce od dodání opraveného, resp. nově dodaného zboží Kupujícímu.

7.8. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu škodu, která mu vznikne v souvislosti s dodáním zboží v důsledku porušení smluvních a zákonných povinností Prodávajícího. Prodávající je rovněž povinen nahradit Kupujícímu škodu, která bude po Kupujícím uplatňována třetím osobami v souvislosti s dodaným zbožím v důsledku porušení smluvních a zákonných povinností na straně Prodávajícího. Povinnost k náhradě škody dle tohoto ustanovení nezaniká ukončením smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 

8. Zachování mlčenlivosti

8.1. Prodávající je povinen bezpodmínečně zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, které mu jsou zpřístupněny v souvislosti s dodávkami zboží Kupujícímu a které lze považovat s ohledem na okolnosti jednoznačně za obchodní nebo firemní tajemství a které mají být zachovány jako důvěrné, s výjimkou informací, které jsou známy z veřejných zdrojů.

 

9. Volba rozhodného práva, řešení sporů

9.1. Není-li v jednotlivých ustanoveních těchto Podmínek uvedeno jinak anebo nevyplývá-li to z právních předpisů, řídí se právní vztahy smluvních stran zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Veškeré spory, které mohou vzniknout mezi smluvními stranami se Prodávající a Kupující zavazují řešit především mimosoudním jednáním.

9.3. Nedojde-li k dohodě, je Kupující oprávněn dovolávat se soudní pravomoci u místně příslušného soudu dle umístění svého sídla zapsaného v obchodním rejstříku.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud jedno nebo více ustanovení Smlouvy nebo Podmínek je, nebo se stane zcela nebo částečně neplatné nebo nezákonné, nemá to vliv na platnost nebo legálnost zbývajících ustanovení Smlouvy, resp. těchto Podmínek. Smluvní strany nahradí neplatná nebo nezákonná ustanovení ustanoveními platnými a zákonnými, která se svým účelem nejvíce přibližují těm, která nahrazují.

10.2. Jakákoliv předchozí ujednání a korespondence stran, pokud nejsou obsaženy ve Smlouvě nebo v těchto Podmínkách, pozbývají platnosti a právní závaznosti.

10.3. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 3 .2012, přičemž Podmínky pro smluvní strany vždy platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Kupujícího (www.conteg.cz) v den uzavření Smlouvy.