Podmínky používání

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.conteg.cz, www.conteg.com,www.conteg.ru, www.conteg.fr, www.myconteg.de a www.myconteg.at (dále jen Stránky) je společnost CONTEG, spol. s r.o. se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62502, IČ: 25701843, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen Provozovatel").
Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským zákonem a jsou majetkem společnosti Provozovatele. Všechna práva jsou vyhrazena. 

Materiály obsažené na Stránkách můžete využívat v souladu se zájmy Provozovatele a za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste oprávněni obsah Stránek pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah Stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez vědomí a souhlasu společnost CONTEG.

 

Shromažďované informace a jejich využití

Při vyplňování formulářů na Stránkách poskytujete své osobní údaje dle ustanovení souvisejících paragrafů Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Společnost CONTEG zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím Stránek, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket, soutěží a jakýchkoli dalších forem elektronické komunikace prostřednictvím sítě Internet a to po dobu neurčitou. 

Provozovatel tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům Provozovatele. 

Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetí straně. Provozovatel si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů a v souladu se zákonnými požadavky přijal dostupná technická opatření k zamezení ztráty a zneužití poskytnutých dat.

 

Závěrečná ustanovení

Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však Provozovatel neposkytuje žádné záruky, pokud jde o jejich přesnost. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou uživatele Stránek závazné.